Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Vrátenie tovaru v 14 dňovej lehote

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby (Potvrdenie objednávky). Zákazník si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť písomne, elektronickou poštou na adrese info@biocity.sk. Telefonicky a zaslaním SMS správy právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť nemožno. Zákazník je povinný vrátiť dodávateľovi objednaný tovar do 14 kalendárnych dní. Vrátený tovar musí byť kompletný a nepoškodený. Nemôže niesť známky neprimeraného alebo nadmerného používania. Ak obsahuje spotrebný materiál, tento nemôže byť rozbalený. Tovar musí byť vrátený so všetkým príslušenstvom. Formulár pre odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy si môžete stiahnuť tu: Formulár pre odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy.

Kam tovar vrátiť

Tovar, spolu s vyplneným odstúpením spotrebiteľa od zmluvy a dokladom o kúpe, môžete zaslať tovar na adresu:

Biocity.sk
Sídl. M. Corvina 1233/15
932 01 Veľký Meder

Vrátený tovar dobre zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Pri vrátení doručte tovar nepoužitý, v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva a pod.). Tovar neposielajte na dobierku, takýto tovar nepreberáme. K vrátenému tovaru prosíme vždy priložiť dokument, ktorý potvrdí, že ste tovar zakúpili u nás (faktúra). Zároveň je potrebné priložiť aj odstúpenie od zmluvy.

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru na zákazníkom uvedený bankový účet. Pre dodržanie 14 dňovej lehoty je rozhodujúce, kedy je k nám doručené odstúpenie od zmluvy. Doručením sa rozumie písomná informácia, že chcete odstúpiť od zmluvy, prípadne samotné doručenie odstúpenia aj s tovarom. 

Aký tovar nie je možné vrátiť?

Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je:

- predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

- predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom