Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľ webového obchodu:

BioCity s.r.o.
Sidl. M. Corvina 1233/15, 932 01 Veľký Meder
DIČ: 2121347690
IČO: 53 347 129
Číslo účtu: Slovenská Sporiteľňa IBAN SK64 0900 0000 0051 7486 0484
Telefon: 0948 000 000
E-mail: info@biocity.sk

Základné ustanovenia

 

 1. Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho ako aj zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

 2. Poskytovateľom služieb je BioCity.sk, so sídlom Sídlisko M. Corvina 1233/15, 932 01 Veľký Meder, IČO: 53 347 129, Živnostenský register č.47783/T, živnostenský list vydaný Obvodný úrad Okresný súd Trnava odbor živnostenského podnikania (ďalej iba „dodávateľ“).

 3. Dodávateľ zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovary objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese: https://biocity.sk (ďalej iba elektronický obchod). Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v elektronickom obchode.

 4. Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať len fyzické osoby.

 5. Dodržiavanie zákona v elektronickom obchode je pod dohľadom Slovenskej Obchodnej Inšpekcie.

Objednanie tovaru

 1. Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH). 

 2. Pokiaľ nie je pri danom tovare uvedené inak, tovar, ktorý je uvedený v katalógu elektronického obchodu si zákazník objednáva postupom uvedeným v návode "Ako nakupovať". Tento návod je viditeľne umiestnený v menu elektronického obchodu.

 3. Po zaslaní objednávky a po overení disponibility tovaru a platných cien bude zákazníkovi zaslaný informačný email s predmetom "BioCity.sk – Potvrdenie objednávky XXXX", ktorý potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Pri potvrdení bude stanovená celková cena objednaného tovaru a služieb a termín dodania.

 4. Dodávateľ je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou s predmetom "Potvrdenie objednávky" až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá so zákazníkom.

 5. V prípade, že objednávka nebola potvrdená, zákazník má právo stornovať ju.

 6. Zákazník môže objednávku stornovať na adrese: info@biocity.sk.

 7. Dodávateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak.

 8. O stornovaní objednávky bude zákazník preukázateľne informovaný emailom alebo telefonicky.

Kúpna zmluva, odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Kúpna zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom vznikne vystavením daňového dokladu – faktúry. Po vystavení faktúry bude tovar odoslaný k zákazníkovi, ak si túto službu objednal.

 2. Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a to do 14 dní odo dňa keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. (Potvrdenie objednávky)

 3. Postup pre vrátenie tovaru v 14 dňovej lehote je uvedený na stránke: Odstúpenie od zmluvy.

 4. Formulár pre odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy si môžete stiahnuť tu: Formulár pre odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy.

 5. Vrátený tovar musí byť kompletný a nepoškodený. Nemôže niesť známky neprimeraného alebo nadmerného používania. Ak obsahuje spotrebný materiál, tento nemôže byť rozbalený. Tovar musí byť vrátený so všetkým príslušenstvom.

 6. Náklady na vrátenie tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy znáša zákazník.

 7. V prípade platného odstúpenia od zmluvy je dodávateľ povinný vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar najneskôr do 14 kalendárnyh dní odo dňa prijatia vráteného tovaru na zákazníkom uvedený bankový účet. Dodávateľ nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený.

 8. Kupujúci porušuje zmluvu tým, že tovar neprevezme. V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme a tovar sa nám vráti späť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru).

 9. Zákazník si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť písomne, elektronickou poštou na adrese info@biocity.sk. Telefonicky a zaslaním SMS správy právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť nemožno. 


 

Platobné podmienky

 1. Kupujúci si môže zvoliť spôsob platby na úhradu kúpnej ceny buď: 

- na dobierku (0 €)

- prevodom na účet …................... (0 €) V prípade platby prevodom na účet, je kupujúci povinný uhradiť celú kúpnu cenu vopred; do pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho, nie je predávajúci povinný tovar expedovať.

 1. Náklady na doručenie tovaru 

Odoslanie tovaru sa uskutoční do 2-4 pracovných dní od prijatia objednávky, okrem prípadu, že pri objednávaní bol uvedený iný termín dodania.

Odoslanie tovaru sú realizované v poradí podľa prichádzajúcich objednávok, až do vyčerpania zásob. V prípade veľkého množstva objednávok niektoré výrobky môžu byť doručené osobitnou zásielkou v neskoršom termíne, v priebehu  3-4 týždňov odo dňa prijatia objednávky. Termín realizácie objednávky sa môže predĺžiť z dôvodov, ktoré spoločnosť nemôže ovplyvniť.

 • prepravnou spoločnosťou GLS v rámci SR je poštovné 3,90 €, pri nákupe tovaru nad 50 € je poštovné zdarma

 • Slovenskou poštou v rámci SR je poštovné 3,99 €, pri nákupe tovaru nad 50 € je poštovné zdarma

 • služba balík na poštu do 5 kg pri platbe dobierkou je poštovné 3,90 €

 1. Balné je pre všetky objednávky zdarma.


 

Osobné údaje a ich ochrana

Zásady spracovania osobných údajov sú spracované ako samostatný dokument a tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.

Alternatívne riešenie sporov

 1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@biocity.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.