Menu
MÔJ KOŠÍK

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky


Prevádzkovateľ webového obchodu: BioCity s.r.o.

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava odbor živnostenského podnikania Vložka č. 47783/T
Sídlo: Sidl. M. Corvina 1233/15, 932 01 Veľký Meder

IČO53 347 129
DIČ: 2121347690
Číslo účtu: Slovenská Sporiteľňa IBAN SK64 0900 0000 0051 7486 0484
Telefon: 0910 679 050
E-mail: biocitysk01@gmail.com


Dodávateľ nie je platcom DPH.


Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov


 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti spoločnosti BioCity, s.r.o. so sídlom Sídl. M. Corvina 1233/15, 932 01 Veľký Meder, Slovenská republika, IČO: 53347129 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava odbor živnostenského podnikania (ďalej len „Predávajúci“) a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci“) pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho https://biocity.sk (ďalej len „biocity.sk“) a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva“). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany“).  

 2. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými právnymi predpismi.Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov zostávajú týmito VOP nedotknuté.

 3. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaevidovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom obchodu na biocity.sk.

 4. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky internetového obchodu na biocity.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom e-obchodu.

 5. Tovarom sa rozumejú všetky produkty umiestnené na biocity.sk, ktoré je možné vložiť do košíka.

 6. Orgán dozoru nad činnosťou Predávajúceho: Regionálny úrad verejného zdravia Dunajská Streda. RÚVZ-DS, Veľkoblahovská 1067/30, Dunajská Streda

 7. Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúcich:
  BioCity, s.r.o., Sídl. M. Corvina 1233/15, 932 01 Veľký Meder Tel.: 0910 679 050
  E-mail: info@biocity.sk


Objednávka


 1. Predávajúci nie je platcom DPH.

 2. Objednávky vo webovom obchode prijímame výlučne prostredníctvom internetu na adrese https://biocity.sk. Telefonicky neprijímame objednávky.

 3. Nákup je možné vykonať s registráciou alebo bez registrácie.

 4. Kupujúci klikne na tlačidlo „Vložiť do košíka“ pod produktom, ktorý má byť zakúpený, a nastaví množstvo objednávky (počet položiek) produktov v košíku.

 5. Kupujúci si môže kedykoľvek pozrieť obsah košíka kliknutím na ikonu Môj košík“ vpravo hore.

 6. Produkt môžete vymazať kliknutím na ikonu „vymazať produkt“ vedľa produktov. Po dopracovaní množstva sa obsah košíka automaticky aktualizuje. Ak ste do košíka vložili všetky výrobky a chcete si ich kúpiť, stlačte tlačidlo „Pokladňa“.

 7. Kupujúci sa rozhodne, či sa chce prihlásiť ako už registrovaný zákazník, či sa chce zaregistrovať ako nový zákazník. Ak ste predtým nakupovali v našom obchode, uvediete e-mailovú adresu a heslo, ktoré ste uviedli pri predchádzajúcej registrácii. Ak sa chcete zaregistrovať ako nový zákazník, zadáte údaje potrebné k nákupu, ktoré sú uložené v systéme a stačí sa prihlásiť až pri najbližšej kúpe. Používateľ si vyberie adresu doručenia, potom spôsob doručenia / platby, skontroluje obsah košíka a potom ho odošle kliknutím na tlačidlo Objednať s platobnou povinnosťou.

 8. Po zaslaní objednávky bude Kupujúcemu zaslaný informačný email s predmetom "BioCity.sk – Potvrdenie objednávky XXXX", ktorý potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Pri potvrdení bude stanovená celková cena objednaného tovaru a služieb. Po overení disponsibility tovaru v ďaľšom e-maile informuje Kupujúceho, priloží faktúru o celkovej splatnej sume (tovar + náklady na doručenie) a o termíne dodania.

 9. V prípade, že objednávka nebola potvrdená, Kupujúci má právo stornovať ju.

 10. Ak sa vyskytne chyba vo výrobkoch alebo cenách vo webovom obchode, vyhradzujeme si právo na ich opravu. V takom prípade budeme zákazníka informovať o nových údajoch ihneď po rozpoznaní alebo úprave chyby. Kupujúci potom môže objednávku potvrdiť ešte raz, alebo ktorákoľvek zo strán môže odstúpiť od zmluvy. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami. Dodávateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami. O stornovaní objednávky bude zákazník preukázateľne informovaný emailom.

 11. Kupujúci môže objednávku stornovať aj na adrese: info@biocity.sk.

 12. Predávajúci nemôže meniť cenu produktov ponúkaných na webovej stránke od potvrdenia objednávky spotrebiteľovi do termínu dodania.


Storno objednávky

 1. Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho.

 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • V prípade objednávky na dobierku, objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť
  (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)

 • Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena
  dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14-ich dní odo dňa zistenia vyššie uvedených skutočností Predávajúcim, vrátená.


Poštovné a balné


 1. Tovar elektronicky objednaný prostredníctvom E-obchodu Predávajúci odošle Kupujúcemu podľa dostupnosti jednotlivých druhov tovaru a prevádzkových možností Predávajúceho v čo najkratšom termíne (4-7 dní), najneskôr však do 7 pracovných dní od dňa, keď Predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky Kupujúceho a v prípade platby bankovým prevodom - keď bola kúpna cena pripísaná v plnej výške na bankový účet Predávajúceho.

 2. Bez ohľadu na lehotu uvedenú v predchádzajúcej vete je Predávajúci oprávnený pri vybranom tovare uviesť inú dobu doručenia s ohľadom na špecifickosť a dostupnosť daného tovaru. Doba doručenia sa mení podľa statusu dostupnosti na 3-4 týždne.

 3. Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke v pracovných dňoch od 8,00-16,00. Predávajúúci si účtuje poštovné nasledovne: – 3,99 €.

 4. Ak hodnota objednávky Kupujúceho presahuje sumu vo výške 50 EUR, Predávajúci si poštovné neúčtuje.

 5. Balné v žiadnom prípade neúčtujeme.

 6. A Kuriérska služba bude telefonicky kontaktovať Kupujúceho pred dodaním tovaru Kupujúcemu a záväzne si s ním dohodne presný čas dodania tovaru Kupujúcemu.

 7. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca.

 8. V prípade opätovného doručovania z dôvodu neprevzatia zásielky si Predávajúci vyhradzuje právo na účtovanie ďalších nákladov za doručovanie.


Cenové podmienky


 1. Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom biocity.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru v EUR bez DPH. Predávajúci nie je platcom DPH.

 2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na biocity.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na biocity.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný.


Platobné podmienky


 1. Platba sa vykonáva v EUR jedným z nasledujúcich spôsobov:


 • bankový prevod – Pri tomto spôsobe platby tovar bude expedovaný po pripísaní platby kúpnej ceny za tovar prevodom na účet Predávajúceho vedený v Slovenkej sporiteľni a to na nasledovný účet: Slovenská sporiteľňa a.s. IBAN SK64 0900 0000 0051 7486 0484. Variabilný symbol: použite číslo zaslanej faktúry, napíšte Vaše meno do správy.

 • platba na dobierku. - Pri tomto spôsobe platby Kupujúci zaplatí celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri prevzatí tovaru priamo kuriérovi.Odstúpenie od zmluvy


 1. 1. V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (v tomto prípade elektronický obchod na internete) a v prípade, ak Predávajúci včas a riadne poskytol Kupujúcemu ako spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), Kupujúci ako spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu v zmysle ustanovenia § 7 odsek 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy odstúpiť do 14 (slovom: štrnástich) dní od prevzatia tovaru.

 2. 2. V zmysle § 7 odsek 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa sa tovar považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
  a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
  b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,


 1. Kupujúci ako spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je


  a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

  b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

  c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

  d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

  e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

  f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

  g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť

  h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

 1. Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu odoslané do skončenia doby pre odstúpenie niektorým z nasledovných spôsobov:
  a) v listinnej podobe, t.j. formou doporučeného listu adresovaného na korešpondenčnú adresu Predávajúceho, t.j. na adresu BioCity.s.r.o., Sídl. M. Corvina 1233/15, 932 01 Veľký Meder alebo
  b) zaslaním správy elektronickej pošty (emailu) na adresu elektronickej pošty Predávajúceho
  info@biocity.sk

 2. Kupujúci môže na odstúpenie od zmluvy použiť formulár na odstúpenie od zmluvy a ktorý mu poskytne Predávajúci zverejnením tohto formulára na BioCity.sk v časti Formuláre alebo tu.

 3. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť (v originálnom balení s faktúrou) Predávajúcemu na korešpondenčnú adresu Predávajúceho, t.j. na adresu BioCity s.r.o. Sídlisko M. Corvina 1233/15, 932 01 Veľký Meder.

 4. Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

 5. Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje.

 6. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet Kupujúceho, vrátane nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ako aj všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Kupujúci a Predávajúci sa môžu dohodnúť na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

 1. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu


Ochrana osobných údajov


Zásady spracovania osobných údajov sú spracované ako samostatný dokument a tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.


Alternatívne riešenie sporov


 1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@biocity.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
Na našej webovej stránke používame cookies, aby sme zaistili lepšiu užívateľskú skúsenosť. Prehliadaním tejto webovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Zásady ochrany osobných údajov.